Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities

Voor de toepassing van de algemene voorwaarden:

 1. Bedenktijd: de termijn waarin de consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.
 2. Consument: natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Mybusinesscard
 3. Dag: een kalenderdag.
 4. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten/diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting is gespreid in die tijd.
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt persoonlijke informatie op te slaan, op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
 7. Modelformulier voor herroeping: het modelformulier voor herroeping dat Mybusinesscard beschikbaar stelt en dat een consument kan invullen wanneer hij zijn herroepingsrecht wil uitoefenen.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten/diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Mybusinesscard georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer vormen van communicatie op afstand.
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn.
 11. Algemene voorwaarden: deze algemene voor waarden van Mybusinesscard

 

Artikel 2: Mybusinesscard

Vestigingsadres: Kapellerpoort 1, 6041 HZ, Roermond

E-mailadres: [email protected]

Kvk-nummer: 78611091

BTW-identificatienummer: NL861469690B01

 

Artikel 3: toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mybusinesscard en op elke overeenkomst en bestellingen tussen Mybusinesscard en consumenten.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de consument ‘ter hand gesteld’. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangegeven dat de voorwaarden bij Mybusinesscard in te zien zijn en worden deze zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden op verzoek van de consument.
 3. Als de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, kunnen de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.
 4. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch in te zien zijn en dat deze op verzoek van de consument kosteloos toegezonden kunnen worden. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor de rest van kracht en zullen deze onmiddellijk in onderling overleg worden vervangen door een bepaling die de strekking van het origineel zo goed mogelijk tegemoetkomt.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Mybusinesscard is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten/diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Mybusinesscard afbeeldingen gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten/diensten. Kennelijke vergissingen binden Mybusinesscard niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en informatie in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen grond zijn voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Mybusinesscard kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft:

– Prijs incl. belastingen

– Zakelijke overeenkomsten gelden excl. belastingen

– Eventuele verzendkosten

– De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.

– Of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is.

– De wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst

– De termijn voor aanvaarding van het aanbod dan wel de termijn waarbinnen Mybusinesscard de prijs garandeert.

– Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, op welke manier zij voor de consument te raadplegen is.

– De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien u deze wenst te herstellen.

– Alle andere talen waarin naast het Nederlands de overeenkomst kan worden gesloten.

– Beschikbare maten, kleuren en specificaties.

– De gedragscodes waaraan Mybusinesscard is onderworpen en de manier waarop de consument deze gedragscodes elektronisch kan raadplegen.

– De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duur transactie.

 

 Artikel 5: de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft geaccepteerd, bevestigt Mybusinesscard de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Mybusinesscard is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Mybusinesscard passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdacht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument in staat is om elektronisch te betalen, zal Mybusinesscard passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.
 4. Mybusinesscard kan zien – binnen wettelijke kaders – informeren of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde sluiting van de overeenkomst op afstand. Indien Mybusinesscard op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een opdracht of verzoek te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Mybusinesscard zal het product of de dienst aan de consument vergezellen met de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame levensdrager:
 6. Het bezoekadres van de vestiging van Mybusinesscard waar de consument niet met klachten terecht kan; deze dienen elektronisch te worden afgehandeld.
 7. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, dan wel een duidelijke melding omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
 8. De informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
 9. De gegevens opgenomen in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij Mybusinesscard deze gegevens reeds aan de consument heeft verstrekt voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst.
 10. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten.

 

 Artikel 6: het herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een door de consument aangewezen vertegenwoordiger en bekendgemaakt aan Mybusinesscard.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wil behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in originele staat en verpakking retourneren aan Mybusinesscard, conform de instructies.
 3. Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht Mybusinesscard hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van het product op de hoogte te stellen. De consument moet dit kenbaar maken door middel van het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen te retourneren. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de consument na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan Mybusinesscard heeft geretourneerd, is de koop een feit.

 

Artikel 7: kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, draagt hij ten hoogste de kosten van het terugzenden van de goederen.
 2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal Mybusinesscard dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is dat het product reeds door Mybusinesscard is terugontvangen.

 

Artikel 8: uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9: de prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven
 2. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Mybusinesscard dit heeft bedongen en:
 3. Ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
 4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn incl. btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Mybusinesscard niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

 

Artikel 10: conformiteit en garantie

 1. Mybusinesscard garandeert dat de producten/diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften op de datum van totstandkoming van de overeenkomst. Indien overeengekomen staat Mybusinesscard er tevens voor in dat het product geschikt is voor ene ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Mybusinesscard, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten een aanspraken die de consument uit hoofde van de overeenkomst tegen Mybusinesscard kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan Mybusinesscard te worden gemeld. Producten moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking en in nieuwstaat.
 4. De garantieperiode van Mybusinesscard komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Mybusinesscard is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies over het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie is niet van toepassing als:

– De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of verwerkt of door derden heeft laten repareren en/of laten bewerken;

– De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of zijn anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van Mybusinesscard behandeld en/of zijn op de verpakking behandeld.

– De gebreken zijn geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften die de overheid heeft opgelegd of zal opleggen met betrekking tot de aard of kwaliteit van gebruikte materialen.

 1. Mybusinesscard garandeert een werkende website en database zolang het bedrijf gezond en liquide genoeg is, bij faillissement zal de database offline worden gezet.

Artikel 11: levering en uitvoering

 1. Mybusinesscard zal de uiterste zorg besteden aan het ontvangen en uitvoeren van bestelling van producten en het beoordelen van verzoeken om dienstverlening.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf heeft medegedeeld.
 3. Behoudens hetgeen in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Mybusinesscard geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorgvertraging zich niet voordoet, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
 4. Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan geen van deze termijnen kan de consument rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. Bij ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal Mybusinesscard het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product niet mogelijk blijkt te zijn, zal Mybusinesscard er alles aan doen om een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij levering zal duidelijk en begrijpelijk worden vermeld dat een vervangend artikel zal worden geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Mybusinesscard.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Mybusinesscard tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12: duur transacties: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging

 1. De consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaan.

 

Artikel 13: betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dienende door consument verschuldigde bedragen binnen 7 dagen na aanvang van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1 te zijn voldaan. Termijn gaat in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Mybusinesscard te melden.
 3. Bij niet-betaling door de consument heeft Mybusinesscard het recht om, behoudens wettelijke beperkingen, de redelijke, vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14: klachtenprocedure

 1. Mybusinesscard beschikt over een voldoende bekendgemaakte klantenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mybusinesscard.
 3. Bij Mybusinesscard ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mybusinesscard binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat onderhevig is aal geschillenbeslechting.
 5. Bij klachten dient de consument zich eerst tot Mybusinesscard te wenden.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Mybusinesscard niet op, tenzij Mybusinesscard schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht door Mybusinesscard gerechtvaardigd wordt bevonden, zal Mybusinesscard naar eigen inzicht de geleverde producten kosteloos vervangen of herstellen.

 

Artikel 15: geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Mybusinesscard en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 Artikel 16: aanvullende of afwijkende bepalingen

Bijkomende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn mogelijk niet in het nadeel van de consument en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager